Umowa przedwstępna sprzedaży działki – co powinno się na niej znaleźć?

Umowa przedwstępna sprzedaży działki to dokument, w którym strony określają swoje wzajemne ustalenia dotyczące przyszłej transakcji zakupu nieruchomości. W Polsce umowa przedwstępna sprzedaży działki jest dokumentem umownym, który ma charakter wiążący dla obu stron, chociaż nie stanowi ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki jest często stosowana w sytuacji, gdy strony chcą zabezpieczyć się przed nieuczciwymi ofertami lub gdy chcą zarezerwować działkę na pewien okres czasu, aby mieć czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów lub na uzyskanie kredytu.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki zawiera najczęściej następujące postanowienia:

 • określenie stron umowy, tj. sprzedającego i kupującego,
 • opis nieruchomości, np. działki, na której znajduje się budynek,
 • cenę, jaką kupujący zobowiązuje się zapłacić za nieruchomość,
 • termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży,
 • warunki zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, np. uzyskanie kredytu przez kupującego,
 • kary umowne za niewywiązanie się ze zobowiązań,
 • miejsce i termin podpisania umowy.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony. Warto pamiętać, że umowa przedwstępna sprzedaży działki jest wiążąca dla obu stron, więc należy dokładnie przeczytać jej postanowienia i upewnić się, że są one zgodne z naszymi oczekiwaniami. W razie wątpliwości wart

Przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży działki warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 1. Opis nieruchomości – umowa powinna dokładnie opisywać działkę, na której ma być dokonana transakcja. Należy sprawdzić, czy opis zawiera wszystkie istotne informacje, takie jak powierzchnia działki, jej położenie, kształt oraz ewentualne ograniczenia wynikające np. z planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Cena – umowa powinna precyzyjnie określać kwotę, jaką kupujący zobowiązuje się zapłacić za nieruchomość. Należy sprawdzić, czy cena jest zgodna z rynkowymi cenami podobnych nieruchomości w danej lokalizacji.
 3. Warunki zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży – umowa przedwstępna często zawiera warunki, które muszą zostać spełnione, aby doszło do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Należy dokładnie przeczytać te warunki i upewnić się, że są one realistyczne i możliwe do spełnienia.
 4. Kary umowne – umowa przedwstępna może zawierać kary umowne za niewywiązanie się ze zobowiązań. Należy dokładnie przeczytać te postanowienia i upewnić się, że są one sprawiedliwe i adekwatne do sytuacji.
 5. Terminy – umowa powinna określać termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży oraz termin podpisania umowy przedwstępnej. Należy upewnić się, że te terminy są dla nas korzystne i realistyczne.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki powinna być zawsze zawarta na piśmie. W praktyce oznacza to, że obie strony muszą podpisać dokument, który będzie zawierał ich wzajemne ustalenia dotyczące przyszłej transakcji zakupu nieruchomości.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki może być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli umowa jest zawierana w formie pisemnej, obie strony muszą podpisać oryginał dokumentu. W przypadku umowy elektronicznej wystarczy podpisanie dokumentu za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisania kwalifikowanego.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki powinna być zawsze zawierana na piśmie, nawet jeśli strony ustaliły wszystkie szczegóły transakcji ustnie. Dokument ten służy jako dowód na istnienie umowy oraz jako potwierdzenie wzajemnych ustaleń stron. Warto pamiętać, że umowa przedwstępna sprzedaży działki jest wiążąca dla obu stron i dlatego należy dokładnie przeczytać jej postanowienia i upewnić się, że są one zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *